آنا یوردوم آذربایجان

موسیقی , فرهنگی , اجتماعی , شعر و ادبیاتآنا یوردوم آذربایجان

آموزش زبان ترکی استانبولی و دانلود دیکشنری ترکی به فارسی 2

جمع بستن صفت و اسم: برای جمع بستن هم صفت و هم اسم از پسوندها ی  ler - یا lar - استفاده می شود. مثال:

dağ  کوه   +   lar   =  dağlar  کوهها                    çiçek   گل   +   ler  =   çiçekler  گلها

güzel  زیبا   +   ler   =  güzeller  زیباها                   acı   تلخ   +   lar  =   acılar  تلخی ها

 

حروف اضافه

توجه: اول یک نکته درباره یک وِیژگی که منحصر به فرد زبان ترکی است بگویم: در زبان ترکی هیچ حرف اضافه ای کلمه

مستقل نیست و تماما به کلمات دیگر می پیوندند. یعنی حروف اضافه در اشتقاق با کلمات دیگر دارای معنی شده و معنی آن کلمه

 را نیز تغییر می دهند. توضیحات بعدی این مسئله را کاملا مشخص خواهد کرد.

 

حرف اضافه مفعولی (را):

 حرف اضافه "را" با افزودن صداهای u ، ü و i یا ı به آخر کلمات ساخته می شوند. اگر صدای ما قبل آخر کلمه ö ، o ، u

 و یا ü باشد صدای آخر ü یا u خواهد بود. در مابقی کلمات صدای آخر i یا ı خواهد بود.

البته توجه داشته باشید که اگر صدای آخر کلمه خود جزو حروف صدادار باشد در ساخت مفعول صدای n قبل از یکی از

صداهای مفعولی استفاده می شود، مثل "او را" در زیر.           مثال:

o + u = onu     او را

yol + u = yolu    راه را

bülbül + ü = bülbülü   بلبل را

sürü + ü = sürünü     دسته را

sen + i = seni     تو را

dil + i = dili     زبان را

kız + ı = kızı    دختر را

  kitap + ı = kitapı   کتاب را

مثال در جمله:   

من او را دیدیم    Ben onu gördüm      یا        من تو را دیروز دیدم     Ben seni dün gördüm

 

حرف اضافه (از):

  حرف اضافه "از" با افزودن پسوند den یا dan به آخر کلمات ساخته می شوند. اگر صدای ما قبل آخر کلمه i ، ü ، e یا ö باشد پسوند آخر den  خواهد بود. در غیر این صورت آخر کلمات پسوند dan را خواهد داشت.   مثال:  

yol + dan = yoldan              از راه

nur + dan = nurdan            از نور 

kız + dan = kızdan            از دختر

bülbül + den = bülbülden          از بلبل

bir + den = birden                      از یک

kör + den = körden                    از کور

مثال در جمله:    من از این راه آمدم    Ben bu yoldan geldim      یا        از یک تا ده بشمار     Birden onacak sana

حرف اضافه (به):

حرف اضافه "به" با افزودن صداهای e (با تلفظ اَ ) یا a به آخر کلمات ساخته می شوند. اگر صدای ما قبل آخر کلمه i ، ü ، e

 یا ö باشد صدای آخر e  خواهد بود. در غیر این صورت آخر کلمات صدای a را خواهند داشت.  

البته توجه داشته باشید که اگر صدای آخر کلمه خود جزو حروف صدادار باشد در ساخت مفعول صدای y قبل از صدای

 اضافه ساز استفاده می شود، مثل "به زنده" در زیر.   مثال:

ev + e = eve              یه خانه

dil + e = dile                به زبان 

diri + e = diriye           به زنده

yol + a = yola                    به راه

kız + a = kıza                   به دختر

kar + a = kara                  به برف

مثال در جمله:   

 من به خانه رفتم    Ben getim eve      یا        دارم به برف نگاه می کنم     Kara bakiyorum

 

 

 

توجه: اول یک نکته درباره یک وِیژگی که منحصر به فرد زبان ترکی است بگویم: در زبان ترکی هیچ حرف اضافه ای کلمه

 مستقل نیست و تماما به کلمات دیگر می پیوندند. یعنی حروف اضافه در اشتقاق با کلمات دیگر دارای معنی شده و معنی آن کلمه

 را نیز تغییر می دهند. توضیحات بعدی این مسئله را کاملا مشخص خواهد کرد.

حرف اضافه (در):

 حرف اضافه "در" با افزودن پسوندهای  de و da به آخر کلمات ساخته می شوند. اگر صدای ما قبل آخر کلمه i ، ü ، e یا ö  باشد پسوند آخر de  خواهد بود. در مابقی کلمات پسوند آخر da خواهد بود.    

نکته: اگر کلمه فقط از یک حرف صدادار تشکیل شده باشد نیاز به یک مصوت(ترجیحا n) قبل از گرفتن این پسوند خواهد داشت. مثل «در او» در مثال پایین.       مثال:  

o + da = onda     در او

yol + da = yolda    در راه

çöl + de = çölde   در بیرون

sürü + de = sürüde   در دسته

sen + de = sende     در تو

dil + de = dilde     در زبان

kız + da = kızda    در دختر

kitap + da = kitapda  در کتاب

مثال در جمله: من عشق را در او پیدا کردم  Ben sevgini onda buldum  یا  من تو را دیروز در جاده دیدم  Ben seni dün yolda gördüm

حرف اضافه (تا):

  حرف اضافه "تا" با افزودن پسوند cek یا cak به آخر کلمات ساخته می شوند. اگر صدای ما قبل آخر کلمه i ، ü ، e یا ö باشد پسوند آخر cek خواهد بود. در غیر این صورت آخر کلمات پسوند cak را خواهد داشت. 

نکته: به صداهای قبل از پسوند و آخر کلمات دقت کنید. مثل«تا راه» یا «تا خانه» و ....      مثال: 

yol + cak = yolacak                   تا راه

bura + cak = buracak             تا اینجا 

son + cak = sonacak                 تا آخر

ev + cek = evecek                 تا خانه

bir + cek = birecek                  تا یک

çöl + cek = çölecek               تا بیرون

مثال در جمله:    همه چیز تا اینجا کافیه    Herşey buracak yeter      یا        از یک تا ده بشمار Birden onacak sana

حرف اضافه (با):

حرف اضافه "با" با افزودن پسوندهای le یا la به آخر کلمات ساخته می شوند. اگر صدای ما قبل آخر کلمه i ، ü ، e یا ö باشد پسوند آخر le خواهد بود. در غیر این صورت آخر کلمات پسوند la را خواهند داشت.  

نکته: در ساخت بعضی از کلمات با این پسوند نیاز به افزودن برخی صداها به کلمه قبل از پسوند می باشد. مثل «با تو» و «با ماشین» در مثال پایین.    مثال:

sen + le = seninle                      با تو

iyi + le = iyile                        با خوبی 

sürü + le = sürüle                 با دسته

araba + la = arabayla            با ماشین

kız + la = kızla                            با دختر

kar + la = karla                           با برف

مثال در جمله:   

 من با تو صحبت کردم     Ben seninle konuşdum      یا        با ماشین اومدی؟    ? Arabayla geldimmi

 

 

 

صرف افعال

توجه: به دلیل اهمیت ویژه ای که افعال در جمله دارند و فهم دقیق کاربرد زمانها در موقعیت های مناسب خود این صرف افعال در چندین جلسه به صورت دقیق مورد بحث قرار خواهد گرفت.

زمان حال ساده (Şimdiki Zaman):

 برای ساخت زمان حال ساده ابتدا مصدر فعل را که دارای پسوند mek و یا mak هست حذف کرده سپس پسوند yor و در پایان پسوند مرتبط با هر شخص را به ترتیب زیر اضافه می کنیم:

git+yor+um = gidiyorum   می روم

git+yor+uz = gidiyoruz  می رویم

git+yor+sun = gidiyorsun    می روی   

git+yor+sunuz = gidiyorsunuz  می روید

git+yor = gidiyor    می رود 

git+ yor+lar = gidiyorlar می روند

مثال: 

Ben herşeyi biliyorum  من همه چیز را می دانم

Sen araba sürüyorsun  تو ماشین می رانی

O beni anliyor   او مرا درک می کند

Biz sana bir hediye alıyoruz  ما یک هدیه برایت می گیریم

Siz dersi oğreniyorsunuz  شما درس را یاد می گیرید

Onlar bir bina yapıyorlar  آنها یک ساختمان می سازند

 

سوالی کردن افعال ساده:

  برای سوالی کردن افعال زمان حال ساده بعد از پسوند yor از پسوندهای پرسشی mu ، mi ، و یا استفاده کرده و با افزودن پسوند مرتبط هر شخص جمله را سوالی می کنیم.  

نکته: در اکثر حالتهای سوالی کردن جملات فقط شکل افعال تغییر می کند اما بعضی مواقع علاوه بر تغییر فعل، کلمه acaba هم به جمله افزوده می شود. (مثال در پایین)

 

git+yor+muyum = gidiyormuyum?   آیا می روم؟

git+yor+musun = gidiyormusun?    آیا می روی؟

git+yor+mu = gidiyormu?    آیا می رود؟

git+yor+muyuz = gidiyormuyuz?  آیا می رویم؟  

git+yor+musunuz = gidiyormusunuz?  آیا می روید؟

git+ yor+larmı = gidiyorlarmı? آیا می روند؟

 

مثال:

 

Ben herşeyi biliyormuyum?  آیا من همه چیز را می دانم؟

Sen araba sürüyormusun?  آیا تو ماشین می رانی؟

O beni anlıyormu?   آیا او مرا درک می کند؟

Biz sana bir hediye alıyoruz?  آیا ما یک هدیه برایت می گیریم؟

Siz dersi oğreniyormusunuz?  آیا شما درس را یاد می گیرید؟

Onlar bir bina yapıyorlarmı?  آیا آنها یک ساختمان می سازند؟

 

مثال برای کاربرد acaba در جمله:

 

 Anlıyamıyorum gidiyormusun acaba ya yok?      متوجه نمی شوم آیا می روی یا نه؟

منفی کردن افعال ساده:

برای منفی کردن افعال در زمان حال ساده قبل از پسوند yor یکی از پسوندهای  mu ، mi ، و یا را آورده و سپس

 پسوند مرتبط با هر شخص را به آن اضافه می کنیم.  

git+mi+yor+um = gitmiyorum   نمی روم

git+mi+yor+sun = gitmiyorsun    نمی روی

git+mi+yor = gitmiyor    نمی رود

git+mi+yor+uz = gitmiyoruz  نمی رویم  

git+mi+yor+sunuz = gitmiyorsunuz  نمی روید

git+ mi+yor+lar = gitmiyorlar نمی روند

 

مثال:

Ben herşeyi bilmiyorum  من همه چیز را نمی دانم

Sen araba sürmüyorsun  تو ماشین نمی رانی

O beni anlamıyor   او مرا درک نمی کند

Biz sana bir hediye almiyoruz  ما یک هدیه برایت نمی گیریم

Siz dersi oğrenmiyorsunuz  شما درس را یاد نمی گیرید

Onlar bir bina yapmiyorlar  آنها یک ساختمان نمی سازند

 

 

 
صرف افعال
 

توجه: به دلیل اهمیت ویژه ای که افعال در جمله دارند و فهم دقیق کاربرد زمانها در موقعیت های مناسب خود این صرف افعال در چندین جلسه به صورت دقیق مورد بحث قرار خواهد گرفت.

زمان آینده (Gelecek Zaman):

 برای ساخت زمان آینده ابتدا مصدر فعل را که دارای پسوند mek و یا mak هست حذف کرده و به ترتیب زیر زمان را می سازیم:

مصدر فعل + cek + e + علامت ضمایر شخصی

git+e+cek+im = gideceğim*          خواهم رفت

git+e+cek+sin = gideceksin         خواهی رفت

git+e+cek = gidecek                     خواهد رفت

git+e+cek+iz = gideceğiz*               خواهیم رفت

git+e+cek+siniz = gideceksiniz        خواهید رفت 

git+e+cek+ler = gidecekler              خواهند رفت

 

*نکته: در مواردی مثل بالا گاهی صدای k با رسیدن به حرف صدادار (اینجا i) تبدیل به صدای ğ می شود.

   مثال: 

Ben yarin şehire döneceğim  من فردا به شهر برخواهم گشتم

Sen herşeyi anlayacaksın       تو همه چیز را خواهی فهمید

O beni artik unutacak            او دیگر مرا فراموش خواهد کرد

Biz sana bir hediye alacağız    ما یک هدیه برایت خواهیم خرید

Siz dersi öğreneceksiniz       شما درس را یاد خواهید گرفت

Onlar bir bina yapacaklar           آنها یک بنا خواهند ساخت

 

سوالی کردن افعال گذشته:

  برای سوالی کردن افعال زمان آینده کمی متفاوت تر از ساخت آن عمل کرده و به ترتیب زیر فعل پرسشی را می سازیم:  

مصدر فعل + cek + e به علاوه (mu ، mi ، یا ) + علامت ضمایر شخصی

 

 نکته: دراین فرمول برای سوم شخص مفرد و جمع استثنا وجود دارد و در آنها علامات پرسشی در آخر فعل قرار می گیرند. به ترتیبی که در

جدول زیر مشاهده می کنید:

git+e+cek+mi+im = gidecekmiğim?        خواهم رفت

git+e+cek+mi+sin = gidecekmisin?       خواهی رفت

git+e+cek+mi = gidecekmi?                     خواهد رفت

git+e+cek+mi+iz = gidecekmiğiz?         خواهیم رفت

git+e+cek+mi+siniz = gidecekmisiniz?   خواهید رفت 

git+e+cek+ler+mi = gideceklermi?        خواهند رفت

 

مثال:

Ben yarin şehire dönecekmiğim?آیا من فردا به شهر برخواهم گشت؟

Sen herşeyi anlayacakmısın?      آیا تو همه چیز را خواهی فهمید؟

O beni artik unutacakmı?       آیا او دیگر مرا فراموش خواهد کرد؟

Biz sana bir hediye alacakmığız? آیا ما یک هدیه برایت خواهیم خرید؟

Siz dersi öğrenecekmisiniz?        آیا شما درس را یاد خواهید گرفت؟

Onlar bir bina yapacaklarmı?            آیا آنها یک بنا خواهند ساخت؟

 

منفی کردن افعال گذشته:

برای منفی کردن افعال در زمان آینده به ترتیب زیر عمل می کنیم:  

مصدر فعل + cek + meye,maya + علامت ضمایر شخصی

 

git+meye+cek+im = gitmeyeceğim        نخواهم رفت

git+meye+cek+sin = gitmeyeceksin     نخواهی رفت

git+meye+cek = gitmeyecek                  نخواهد رفت

git+meye+cek+iz = gitmeyeceğiz        نخواهیم رفت

git+meye+cek+siniz = gitmeyeceksiniz  نخواهید رفت

git+meye+cek+ler = gitmeyecekler      نخواهند رفت

 

مثال:

Ben yarin şehire dönmeyeceğim      من فردا به شهر برنخواهم گشت

Sen herşeyi anlamayacaksın             تو همه چیز را نخواهی فهمید

O beni artik unutmayacak             او دیگر مرا فراموش نخواهد کرد

Biz sana bir hediye almayacağız     ما یک هدیه برایت نخواهیم خرید

Siz dersi öğrenmeyeceksiniz          شما درس را یاد نخواهید گرفت

Onlar bir bina yapmayacaklar               آنها یک بنا نخواهند ساخت

 

 


دسته بندی : آموزش زبان ترکی


نویسنده: محمد شاد | | 10:37 - یکشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۰

   آخرین مطالب

» ویژه ماه محرم ( دانلود مداحی زینب زینب سلیم) ( یکشنبه پنجم آذر ۱۳۹۱ )
» ( یکشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۱ )
» چیزهایی در مورد جنیان (از روی بیکاری) ( جمعه دوم دی ۱۳۹۰ )
» 250 فیلم برتر جهان ( سه شنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۰ )
» نمونه های موسقی برگردان منفی: ( یکشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۰ )
» شب قدر ( شنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۰ )
» مگسی را کشتم ( شنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۰ )
» نقدي بر علي اكبر رائفي پور! ( پنجشنبه سی ام تیر ۱۳۹۰ )
» لیست خطاهای اینترنتی ویندوز با توضیحات ( دوشنبه بیستم تیر ۱۳۹۰ )
» ۱۰ دلیل که ویندوز ۸، سِوِن را نابود می کند ( یکشنبه پنجم تیر ۱۳۹۰ )
» زندگینامه پتک دینچوز و دانلود فول آلبوم آهنگهایش PETEK DİNÇÖZ ( یکشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۰ )
» آموزش زبان ترکی استانبولی و دانلود دیکشنری ترکی به فارسی 2 ( یکشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۰ )